niedziela, 3 marca 2019

Zebrane z tygodnia #416.
Chosen from the week #416.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #416 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #416 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Ruby Hood by Ringil

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Natomiast na blogu Warheim FS zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez Battle-Models.
 • A na łamach serwisu Beast of War znajdziedzie artykuł poświęcony Mordheim.
 • On the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • On the Warheim FS blog, I presented prizes funded for the Warheim FS tournament by Battle-Models. (PL/ENG)
 • In the Beast of War website there will be an article dedicated to Mordheim. (ENG)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Thor na łamach swojego bloga Creative Twilight opublikował obszerny poradnik o tym, jak zacząć malować modele.
 • Natomiast Rob na The Rob Hawkins Hobby Blog pokazał jak szybko pomalować modele Nekronów.
 • Z kolei Garfy na blogu Tale of Painters pokazał jak krok po kroku pomalować modele Death Guard Pox Walkers.
 • Thor in the pages of his blog Creative Twilight has published an extensive guide on how to start painting models. (ENG)
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog showed how to quickly paint the models of Nekrons. (ENG)
 • Garfy on the blog Tale of Painters showed how to paint the Death Guard Pox Walkers step by step. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Grish na swoim blogu fat lazy painter otworzył pudło z zestawem Skaven Gnawholes od Games Workshop.
 • A na blogu The Mad Hamster's Modelling Page możecie obejrzeć model Brom od Enigma Miniatures.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Magistra z Rotten Circus od Rotten Factory.
 • Grish on his blog fat lazy painter opened a box with a set of Skaven Gnawholes from Games Workshop. (PL)
 • On The Mad Hamster's Modeling Page blog, you can see the Brom model from Enigma Miniatures. (PL)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I opened a blister with the Master of Rotten Circus from Rotten Factory. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gore Khan po dłuższej przerwie reaktywował bloga Diariusz RPG.
 • KorNat na blogu PinAtWar opublikował zdjęcia kolejnych piechurów z Drakenborgu.
 • Merry na łamach bloga 4 Generals rozpakował pudełko z modelem A12 Matilda II od Warlord Games.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • After a longer break Gore Khan reactivated the blog Diariusz RPG. (PL)
 • KorNat on the blog PinAtWar published photos of the next infantrymen from Drakenborg. (PL/ENG)
 • Merry in the pages of the blog 4 Generals unpacked the box with model A12 Matilda II from Warlord Games.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Luca Lagao podsumował na łamach bloga Gorzej się nie da... #54 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim był Las. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Dziadu z Lasu, gdzie Dziadu z Lasu ogłosił temat #55 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Minis For War.
 • Z kolei Piotr na blogu Fanboj i Życie wymienił osiem książek, które powinien pilnie przeczytać.
 • Luca Lagao summarized on his blog Gorzej się nie da... #54 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Forest. If you are interested about the next edition, look on blog Dziadu z Lasu, where Dziadu z Lasu announced on the #55 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Minis For War. (PL)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie mentioned eight books, which he should read urgently. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz